សម្រាប់ការដូរទំនិញ

  1. ករណីអាចដូរ

  • VADY ដាក់ជូនខុសម៉ូដ ឬខុសពណ៌ ដែលអតិថិជនបានបញ្ជាទិញ។
  • ផលិតផលមានបញ្ហាដែល VADY មិនបានជូនដំណឹងមុន។
  1. ករណីមិនអាចដូរ

  • ផលិតផលមិនបានទិញពី VADY 
  • ផលិតផលបានប្រើរួច ឬមានស្នាមប្រឡាក់
  • ទំនិញទទួលបានលើសពី ០៣ ថ្ងៃ
  • ផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ

ចំណាំ៖

  • ក្នុងរយៈពេល ០៣ ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃដែលអតិថិជនទទួលបានទំនិញ) អតិថិជនអាចដូរ។

ទំនាក់ទំនងដូរ៖ Fanpage: https://facebook.com/vadyt.shirts1ឬ Hotline៖ 0313150009

  • ករណីអតិថិជននៅតាមខេត្ត អាចផ្ញើទំនិញមកវិញតាមអាសយដ្ឋានដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូន បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំទទួលបាននិងពិនិត្យរួចរាល់ ឃើញថា​នៅថ្មី គ្មានស្នាមប្រឡាក់ យើងខ្ញុំ​នឹង​ដាក់ដូរ​ជូន​អតិថិជនវិញ។

ករណីដែលអតិថិជនមានតម្រូវការចង់ដូរម៉ូដ អតិថិជនត្រូវទូទាត់សេវាដឹកជញ្ជូនដោយខ្លួនឯង!

ប្រសិនបើអតិថិជនមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

សូមអរគុណ!