ចំពោះការដឹកជញ្ជូន

 • VADY ទទួលដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង
 • សេវាដឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ១.៥$
 • សេវាដឹកតាមខេត្តនានា ២$
 • សូមអតិថិជន​ពិនិត្យទំនិញច្បាស់លាស់មុនពេលទូទាត់ ប្រសិនបើមានបញ្ហា (ខុសម៉ូដ ខុសពណ៌) សូមអតិថិជនទាក់ទងមកយើងខ្ញុំភ្លាម ដើម្បីយើងខ្ញុំដោះស្រាយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើពិនិត្យទំនិញឃើញថាត្រឹមត្រូវ សូមទទួលទំនិញនិងទូទាត់គ្រប់គ្រាន់។
 • សូមអតិថិជនពិនិត្យវិក័យបត្រត្រឹមត្រូវមុនពេលទូទាត់។
 • ក្នុងករណីណាមួយដែលអ្នកដឹកជញ្ជូនមិនអាចដឹកទាន់ពេល យើង​ខ្ញុំនឹង​ទំនាក់​ទំនង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជូនអតិថិជន។

រយៈពេលទទួលបានទំនិញ៖

យើងខ្ញុំប្រគល់ទំនិញឱ្យក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូនមួយថ្ងៃ២ដង៖

 • ព្រឹកម៉ោង ០៨
 • ល្ងាចម៉ោង ៥​

ចំពោះអតិថិជនចង់បានភ្លាមៗ៖

 • VADY នឹង Book Grab ដឹកជូនភ្លាមៗ
 • អតិថិជនគិតសេវាដឹកខ្លួនឯង យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់តម្លៃសេវាដឹកមុន ដោយយោងតាមការ Book Grab
 • អតិថិជនវេរលុយមុនតាមគណនី ABA – WING – ACELEDA – TRUE MONEY – E MONEY

ចំណាំ៖ អត្រាដូរលុយ 1$ = 4100៛

សូមអរគុណ!​