ចំពោះ​អតិថិជន​នៅ​ភ្នំពេញ នឹង​ដឹកជូន​ដល់​ដៃ រួច​ទូតាត់​តាមអ្នកដឹក​

ចំពោះអតិថិជន​នៅ​តាមខេត្ត នឹង​ដាក់​ជូនតាម​ក្រុម​ហ៊ុនវិរៈបុនថាំ